• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

Da samme 'n sport worre

Kek zie me n'ier 's effe dimmestrere
'n Stapke vóóruit, achteruit kende da nie?
Da za'k oe zonder t'affesere dan 's lere
Dan doe me dòòdgewòòn de dweilegillemestie
Ge zij d'n Krab, ze speule jou nie kwijt
Omda ge nooit nie tenne n'asem zijt
Me dweile van de Moerkes totte Schorre...
Da samme 'n sport...worre

 

Wa'k oe zeg da wor d'n sport van è'k me jou
Me worre n'op ons sloffe kampiejoen
Dweile mè los andjes da's nou net wa'k wou
Da motte net as ikke n'ok 's doen

 

Refrein

 

Zijde mette Zevesprong gin sukkelèèr
Dan sta da's Krab zo gauw nie buite spel
Dweil mar 's 'n ererondje ier of dèèr
Dan zien 'k oe aan de fienis strakskes wel