• Berregs
  • NL

Nuskesbal in de Stoelemat

Ok vor de kleine Krabbekes is t’r di jaar wir ’n Nuskesbal. Op zondag 21 jannewarie zulle de Prins, de Nar, de Gròòtste Boer en Steketee same mette kleine jong ’t nuuwe vastenavendliedje rippetere.

 

Om 15:00 uur ga de zaal van de Stoelemat ope en is ’t afwachte totte komst van d’n Òòg’eid. Zurreg dagge d’r op tijd zijt mè d’oew kleine jong.
 
Nuskesbal zou gin Nuskesbal ete amme nie ammaal ’n nuske n’op adde. Makt t’uis ’n gèève neus en lop t’m achternaar, want ’t Nuskesbal ga beginne!