• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

2011 - De ballade van 't sjaggerijn

O,o, wa leuteg! O, wa d'n lol!
Vier dage feeste, niks is te dol...
Tienduuzend dweile, 'n stampvol kafee:
de glaze besloge, de rame staan bol!

O,o, wa leuteg. O, wa d'n pret!
Ga j'om 'n frietje, 'n broodje kroket...
Al da gedouw, en g'et nooit wagge wouw:
oew friet op de grond, 't kroketje geplet!

O, o, wa leuteg! O, wa d'n gein!
Om as 'n Krab ier in Ber(re)ge te zijn...
('n) Maske, n'n kiel en 'n bloeme-gerdijn:
toch riepe ze nog zo van "Ei, sjaggerijn!"