• Berregs
 • NL
 • Kraai is gevalle

 • Kaartverkòòp start 5 jannewarie

 • Ziede z'ok vliege?!

Nuuws!

VASTENAVEND 2024

Ziede z'ok vliege?!

VASTENAVEND 2024

Ziede z'ok vliege?!

Kelender

 • 11 Nov Ellef-ellef (op maandag)
 • 08 Feb Inschrijve Gròòte Optocht
 • 08 Feb Neuzebal
 • 09 Feb Nuskesbal
 • 16 Feb Tentòòngespreid
 • 22 Feb Tusse de Schuifdeure
 • 26 Feb Wagetjes Kijke
 • 01 Mar Pratje op ’t Biljart
 • 01 Mar Intocht
 • 02 Mar Dweilbendfestival
 • 03 Mar Kindervastenavend
 • 04 Mar Gròòte Optocht
 • 04 Mar Plechtege Sluiting
 • 04 Mar Valle van de Kraai