• Berregs
 • NL
 • Leve n'in de brouwerij!

Nuuws!

 • ’t Gròòt Spuit 11 Kefettie-Spektakel
 • Over de penningmééster van de fééstkemissie...
 • 't Nuuwe veldteke
 • D’n ‘Ellefde van d’n Ellefde’ 2021 in ‘t Krabbegat
 • De langste Vastenavend ooit!
 • Kale n’Eed Vastenavend 2022
 • Leve n’in de Brouwerij!

VASTENAVEND 2022

Leve n'in de brouwerij!

VASTENAVEND 2021

Leve n'in de brouwerij!

Kelender

 • 04 Feb Neuzebal
 • 05 Feb Werelds LeutKongres
 • 06 Feb Inschrijve n'Optocht
 • 06 Feb Nuskesbal
 • 13 Feb 't Spuit 11 Kefettie Spektakel
 • 19 Feb Tusse de Schuifdeure
 • 23 Feb Wagetjes kijke
 • 26 Feb D'n Intocht
 • 27 Feb Dweilbendfestival
 • 28 Feb Kindervastenavend
 • 01 Mar D'n Optocht
 • 01 Mar De Sluiting
 • 01 Mar 't Gròòts Valle van de Kraai