• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

Nou zitte de boere vandaag op 'n sleeke

Nou zitte de boere vandaag op 'n sleeke
Potverdrie wa-glij-ta!
As 't nou mar blef sneeuwe
Want anders o-jeeke
Potverdrie wa-glij-ta!
Me n'ebbe toch gin kou
Al is ons nuske blauw
Me glije voor de leut
Recht naar 'n gròòte kruik mé neut
Nou zitte de boere vandaag op 'n sleeke
Potverdrie wa-glij-ta!