• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

Òòge zette

“Òòg`eid, me zijn bekant klaar, allééneg nog d`òòge zette..!”, oorde n`ik mè Wagetjes Kijke `n opperbouwer zegge. Òòge zette? “Asse da voor `t lest beware, moes da wel éél apart zijn!”, docht ik. Nuuwsgiereg geworre schuifelde n`ik naar zo`n nét uit de klei getrokke wagebouwer. Zo ééne mee `n stem van lasdraad en piekijzer.

 

“Òòge zette?”, zee t`ie, “da doen me nie zellef, dèèr emme Valerie voor!” D`r klonk respekt in z`n groffe stem, da kon d`ore. “Nouw, g`è geluk, dèèr edde ze net!”
Ik keek om en gelijk m`n òòge n`uit! Wa d`n gèèf getjept meske! In Antwerrepe zouwe ze zegge: : “Goe gemakt van oere n`en poete!” Ik kon `n zucht nie tegen`ouwe en ik kleurde tot achter m`n ore. “Zijde gij Valerie?”, akkelde n`ik pubereg. “Zeker!”, zee ze en keek mijn aan mè zúkke stralend ogskes da`k docht da`k ammaal sterrekes zag! Pas toen ik weer `n bietje n`op asem was gekomme, durrefde n`ik aar te vrage oe ze toch zo`n telènt ad voor òòge zette.
Ze noom me meej naar d`achterkant van de wage. `t Was `n bietje donkerder dèèr en ok `t kebaal klonk wa wijer weg. “Kek t`s in de poppekes van m`n òòge”, zee ze. Ik deej wasse zeej. “Ziede dèèr die glimmertjes?” Ik zag ze. “Ziede datta mar op `n klein stukske van `t òòg is?” Ik zag `t, mar `t kon mijn feitelek nie mir schille, want zag overal glimmertjes en sterrekes. Voor mijn part kon `t net zo goed Kersemus zijn. “Nouw motte goed oplette, nouw vernauw ik m`n pupille!” Bij mijn vernauwde n`ok van alles: zaddoek, bretelle, veters… “Zie d`t?” Ik zag `t nog veul méér. Ik zag aar mè mijn deur de woeste branding van de Binneschelde spettere n`en spere, ik telde duuzende glimmertjes in de waterdruppels op da gèève smoeltje, me dreve same n`op levesgròòte verrekesblaze op `n boerekielblauwe zee….en oe ze ruukte naar versgevulde snoepzakke…!
“Ei, wakker blijve!” “Nouw gij!”, zee ze kordaat. Ze douwde n`n penséél in m`n ande n`en deej `t voor. Mar oe ik ok m`n best deej, mijn òòg bleef mar kijke naar da van `aar. Dus agge mette n`Optocht `n wage verbij zie komme mè d`één schéél òòg, dan witte oeta kom. En agge d`r ééne lengst de kant zie staan meej `n blauw òòg da d`opvallend goed kleurt bij z`n kiel, dan kunde wel raaje n`oeta kom…