• Berregs
  • NL
Dees pagina is nie beschikbaar in 't Nederlands

Nuuws

“Nouw e`k toch wa meegemakt”, zee d`n ééne dweil tege d`n andere, “gistere kwam m`n vrouwke tuis en ze zee: “Ik eb goei nuuws en slecht nuuws!” En toen zee ik: “Begin mar mè d`t goeie nuuws.” En toen zee ze: “De èèrbek dee `t…!”